เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วย Eat well live well - กินเป็นอยู่เป็น
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
มีความรู้ความเข้าใจต่ออาหาร สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยและกิน อยู่ อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถออกแบบการกินของอาหารในรูปแบบของตนเอง (นวัตกรรมและการนำไปใช้ )ได้

Week 12 - 14


เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการตรวจสอบไขมัน และการวิเคราะห์อาหารประเภทไขมัน ที่มีความเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายได้ รวมทั้งเข้าใจระบบการทำงานของหัวใจ
Week
Input
Process
Output
Outcome12 - 14

4 – 22
ส.ค. 2557
โจทย์
- การตรวจสอบไขมัน และการลดน้ำหนักในระยะเวลา 1 เดือน
- ระบบการทำงานของหัวใจ
Key  Questions
- จากการทดลองหยดน้ำมันลงในแผ่นกระดาษ นักเรียนสังเกตเห็นการเปลี่ยนอย่างไร
- นักเรียนจะมีวิธีการควบคุมอาหารประเภทไขมัน และแบ่งเวลาออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักของตัวเอง ในระยะเวลา 1 เดือน ได้อย่าไร
- นักเรียนคิดว่าโรคอ้วน มีผลกระทบต่อระบบการทำงานของร่างกายเราอย่างไร
- นักเรียนคิดว่าหัวใจคนกับหัวใจหมู เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

เครื่องมือคิด
Show and Share
- นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกายของคนเราในอดีตกับอนาคต
- นำเสนอเกี่ยวกับขั้นตอนการควบปริมาณอาหารประเภทไขมันละการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักในเวลา 1 เดือน
Place mat
- เขียนถึงสาเหตุหรือปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดโรคอ้วนขึ้นอย่างไร / สาเหตุใดบ้าง

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ภาพคนที่จากยุดอดีต(ผอม, แข็งแรง) มาถึงยุดปัจจุบัน(อ้วน, หมู)
-                   - คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
- แผ่นกระดาษสีขาว
- น้ำมันพืช ใช้ทดลองความโปร่งแสง
- ภาพอ้วน-ผอม จากการกินและออกกำลังกาย

week12
จันทร์
ชื่อม : ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสารอาหารที่เรียนผ่านมาแล้วสารอาหารประเภทโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต
ชง : ครูนำภาพเกี่ยวกับภาพไทม์ไลน์ของคนจากอดีตมาสู่อนาคต โรคอ้วนมาให้นักเรียนดู ช่วยกันร่วมวิเคราะห์นำเสนอความคิดเห็น


เชื่อม : นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุต่างๆ ที่ส่งผลทำให้คนในยุคปัจจุบันแตกต่างจากในอดีต
- เพื่อนๆ ได้รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนอีกคนขณะที่กำลังมีคนอธิบาย
อังคาร
- ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเท่าๆ กัน เพื่อให้ช่วยกันวิเคราะห์สาเหตุต่างๆ ที่ส่งผลให้คนในอดีตร่างกายแข็งแรง และคนในยุคปัจจุบันมีร่างกายที่เต็มไปด้วยไขมัน(โรคอ้วน) (place mat)
เชื่อม : นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับชิ้นงานในแต่ละกลุ่มได้พูดคุยวิเคราะห์ร่วมกันมา
- เพื่อนๆ ที่รับฟังกลุ่มอื่นๆ ร่วมตั้งคำถาม เพิ่มเติมสิ่งที่ตนเองยังขาดอยู่ เขียนสรุปประเด็นลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
พุธ
-  ร่วมตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ได้อธิบายเพิ่มเติมจากสิ่งนำเสนอมา(ทำไม, อย่างไร)
ศุกร์
ใช้ : นักเรียนเขียนสรุปปัจจัยทีส่งผลเกี่ยวกับโรคอ้วน ลงไว้ในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
- เขียนweb เชื่อมความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดโรคอ้วน

week13
จันทร์-อังคาร
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมพูดคุยถึงมีวิธีทดลองเกี่ยวกับเรื่องไขมัน(น้ำมัน) อย่างไร
- นักเรียนสืบค้นข้อมูลมานำเสนอต่อครูและเพื่อนๆ เกี่ยวกับการหยดน้ำมัน ลงแผ่นกระดาษสีขาว
ชง : ครูนำกระดาษสีขาวบาง และนำมันพืช มาพานักเรียนทดลอง(อย่างง่าย) เกี่ยวกับความโปร่งแสง
- ครูพานักเรียนทดลองหยดน้ำมันพืช 2-3 หยด ลงบนกระดาษ แล้วเกลี่ยหยดน้ำมันให้กระจาย
 - ยกกระดาษขึ้นมาให้แสงผ่าน

- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จากการทดลองหยดน้ำมันลงในแผ่นกระดาษ นักเรียนสังเกตเห็นการเปลี่ยนอย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนร่วมสังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลการทดลองดังกล่าว
พุธ
- ครูช่วยกระตุ้นคำถามให้นักเรียนช่วยอธิบาย และถกข้อสงสัยเกี่ยวกับที่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของแผนกระดาษ
* จากการสังเกตภาวะโปร่งแสง เนื่องจากโมเลกุลของไขมันจะเข้าไปแทนที่โมเลกุลของอากาศเมื่อนำน้ำมันไปทาบนกระดาษ และไขมัน มีดัชนีหักเหของแสงน้อยกว่าอากาศ จึงทำให้เกิดภาวะโปร่งแสงขึ้น
ศุกร์
ชง : ครูนำภาพ “กินอย่างไร ไม่ให้อ้วน”
มาให้นักเรียนช่วยกันดู และวิเคราะห์เกี่ยวกับการรับประทาน

- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะมีวิธีการควบคุมอาหารประเภทไขมัน และแบ่งเวลาออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักของตัวเอง ในระยะเวลา 1 เดือน ได้อย่างไร?”

week14
จันทร์
เชื่อม : นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น จากสิ่งที่ได้ดู ร่วมกันวิเคราะห์ถึงอาหารเกี่ยวกับการรับประทานและการออกกำลังกาย
- ครูและนักเรียนชั่งน้ำหนักของตนเอง เพื่อช่วยกันควบคุมปริมาณอาหารและออกกำลังกายสม่ำเสมอใน 1 เดือน (แต่ละคนจะมีวิธีอย่างไร)
- นักเรียนเขียนออกแบบไทม์ไลน์ 1 เดือน ในการควบคุมปริมาณอาหารประเภทไขขันและการรับประทานอาหาร
อังคาร
ใช้ : นักเรียนอภิปรายวิธีการที่ตนเองจะดำเนินการลดน้ำหนักในระยะเวลา 1 เดือน
- นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้ดำเนินการลดน้ำหนักเป็น Fort chart
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าโรคอ้วน มีผลกระทบต่อระบบการทำงานของร่างกายเราอย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้น(โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน, โรคหัวใจ, โรคเบาหวาน, โรคข้อเสื่อม, โรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ)
พุธ
ชง : ครูให้แบบบันทึกอาการผู้ป่วย แล้วให้นักเรียนวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไร
เชื่อม : นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะอาการและร่วมกันวินิจฉัยว่าน่าจะเป็นโรคอะไร
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าระบบการทำงานของหัวใจเราเป็นอย่างไรบ้าง?”
เชื่อม : นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และแบ่งกลุ่มศึกษาระบบการทำงานของหัวใจและบันทึกผลลงในสมุดเล่มเล็ก
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเรื่องที่ศึกษาค้นคว้า
ศุกร์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าหัวใจคนกับหัวใจหมู เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?”
เชื่อม : แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาและผ่าตัดหัวใจหมู เพื่อศึกษาระบบการทำงานของหัวใจคน
- นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปเรื่องระบบการทำงานของหัวใจในรูปแบบ Flow chart
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสารอาหารที่เรียนผ่านมา
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุต่างๆ ที่ส่งผลทำให้คนในยุคปัจจุบันแตกต่างจากในอดีต
- ครูและนักเรียนร่วมพูดคุยถึงมีวิธีทดลองเกี่ยวกับเรื่องไขมัน(น้ำมัน) อย่างไร
- นักเรียนสืบค้นข้อมูลมานำเสนอต่อครูและเพื่อนๆ เกี่ยวกับการหยดน้ำมัน ลงแผ่นกระดาษสีขาว
- นักเรียนร่วมสังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลการทดลอง
- นักเรียนเขียนออกแบบไทม์ไลน์ 1 เดือน ในการวบคุมปริมาณอาหารประเภทไขขันและการรับประทานอาหาร

ชิ้นงาน
- เขียนวิเคราะห์เกี่ยวกับสาเหตุหรือปัจจัยที่มีผลต่อคนในยุคอดีตกับอนาคต
- ออกแบบตารางการควบคุมปริมาณอาหารไขมันและการออกกำลังกายใน 1 เดือน
- ทำFort Chart เกี่ยวกับการควบคุมปริมาณอาหารไขมันและการออกกำลังกายใน 1 เดือน

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการตรวจสอบไขมัน และการวิเคราะห์อาหารประเภทไขมัน ที่มีความเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายได้ รวมทั้งเข้าใจระบบการทำงานของหัวใจ

ทักษะ
ทักษะชีวิต
การมีส่วนร่วมในการหาข้อมูล ปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ชิ่งกันและกัน การช่วยเหลือผู้อื่น
ทักษะICT
สืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดโรคอ้วน
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอชิ้นงานเกี่ยวกับร่างกายของคนเราในอดีตกับอนาคต
ทักษะการวางแผน

การวางแผนในการทำงานกลุ่มเกี่ยวกับสาเหตุและปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดโรคอ้วน
ทักษะการเรียนรู้
-สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงความเข้าใจด้านการควบคุมการบริโภคอาหารไขมันและการออกกำลังกาย
-สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของสาเหตุที่ส่งผลทำให้เกิดโรคอ้วนตามมา

คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์และนำเสนอวิธีการลดปริมาณอาหารประเภทไขมันและการออกกำลังกาย 1 เดือน เพื่อลดน้ำหนัก
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์ place mat สาเหตุโรคอ้วน


การทำชิ้นงาน ชาร์ตความรู้ไขมันและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
แก่นเรื่องในการสรุปสัปดาห์ที่ 12 ของพี่ตุ๊กตา นักเรียนชั้น ม.1
- สาเหตุที่ส่งผลทำให้เกิดโรคอ้วน และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสารอาหารประเภทไชมัน
- ชาร์ตสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับไขมัน
ทักษะที่เกิดขึ้น ครูวิเคราะห์จากตัวอย่างสรุปสัปดาห์ของพี่ตุ๊กตา
- การวิเคราะห์ข้อมูล / การแก้ปัญหา : พี่ตุ๊กตาและเพื่อนๆ ได้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่ส่งผลทำให้เกิดโรคอ้วน ทำภาระงานผ่านเครื่องมือคิดplace mat แล้วนำเสนอความเข้าใจ และได้เขียนชาร์ตความรู้เกี่ยวกับไขมัน
- การเก็บรวบรวมข้อมูล : โจทย์ที่เรียนรู้ในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับสารอาหารประเภทไขมัน พี่ตุ๊กตากับเพื่อนๆ ได้หาข้อมูลจากห้องมสุดและยังหาจากคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพื่อรวบรวมข้อมูลสารอาหารประเภทไขมันมาทำเป็นชาร์ตความรู้เพื่อนำเสนอความเข้าใจต่อครูและเพื่อนๆ ในครั้งต่อไป
- การนำเสนอข้อมูล : พี่ตุ๊กตานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่ส่งผลทำให้เกิดโรคอ้วน
- การวางแผนการทำงาน : พี่ตุ๊กตาและเพื่อนๆ ร่วมเรียนรู้สารอาหารประเภทไขมัน และร่วมกันวางแผนทำงานกลุ่มเกี่ยวกับสาเหตุที่ส่งผลทำให้เกิดโรคอ้วน
- การทำงานร่วมกัน : พี่ตุ๊กตาและเพื่อนทำงานการทดลองทำงานกลุ่มเกี่ยวกับสาเหตุที่ส่งผลทำให้เกิดโรคอ้วน
- การให้เหตุผลและมีความคิดสร้างสรรค์ : พี่ตุ๊กตาและเพื่อนๆ ชวนกันคุยเกี่ยวกับสาเหตุที่ส่งผลทำให้เกิดโรคอ้วนและสร้างสรรค์ชิ้นงานลงในกระดาษA3 ผ่านเครื่องมือคิด place mat เตรียมนำเสนอความรู้ความเข้าใจของพี่ตุ๊กตากับเพื่อนๆ ในกลุ่ม
 คุณลักษณะ : พี่ตุ๊กตามีความรับผิดชอบต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ดูแลดินต้นข้าวที่ปลูกในสัปดาห์นี้ข้าวเริ่มตั้งท้องแล้ว พี่ตุ๊กตาหาเศษพืชต่างๆ มาเติมเพื่อเร่งให้ข้าวออกรวงมีเมล็ดเยอะๆ ด้วยวิธีการต่างๆ แก่นเรื่องในการเรียนรู้วิชาProblem-based learning (PBL) ในสัปดาห์ที่ 14 ของนักเรียนชั้น ม.1
- ระบบการทำงานของหัวใจ
- ผ่าตัดหัวใจหมู

ทักษะที่เกิดขึ้น ครูวิเคราะห์จากกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์ของนักเรียน
- การเก็บรวบรวมข้อมูล : ข้อมูลที่คุณครูโจทย์ไปหาเกี่ยวกับสารอาหารประเภทไขมัน นักเรียน ในแต่ละกลุ่มได้ช่วยกันหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากไขมันอุดตันในเส้นเลือด เลยเน้นข้อมูลเกี่ยวกับระบบการทำงานของหัวใจ
- การนำเสนอข้อมูล : ระหว่างที่ครูเล่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมให้นักเรียน ขณะที่ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดให้เด็กช่วยอธิบาย นักเรียนได้นำเสนอข้อมูลให้ครูและเพื่อนๆ รับฟังข้อมูลพร้อมๆ กันไปด้วย ระหว่างการเรียนรู้เกี่ยวกับไขมัน
- การวางแผนการทำงาน: นักเรียน ได้โจทย์จากครูว่า “นักเรียนแบบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม แล้วให้แบ่งหน้าที่เตรียมหัวใจหมูและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการผ่าตัดในครั้งนี้” นักเรียนได้วางแผนการการทำงานจะผ่าตัดหัวใจหมูต้องทำอย่างไร, ใครเตรียมหัวใจ / เตรียมมีด / ที่รองผ่าตัด, จะเก็บที่ใดเมื่อมาถึงโรงเรียนฯ ตอนเช้า ฯลฯ
- การทดลอง / การวิเคราะห์ข้อมูล / การแก้ปัญหา : นักเรียนในกลุ่มทำการทดลองผ่าตัดหัวใจหมูศึกษาว่าเนื้อหัวใจส่วนไหนเมื่อนำไปส่องในกล้องจุลทรรศน์จะเห็นเนื้อเยื้อของเชลล์ และศึกษาโครงสร้างของหัวใจที่ใช้ผ่าตัดพร้อมกับวิเคราะห์สิ่งที่เห็นระหว่างทำการทดลอง บันทึกผลความคืบหน้า
 * นักเรียนได้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการปลูกข้าวเนื่องจากสัปดาห์นี้ฝนตกติดต่อกันทุกวัน ทำให้ท่อมีน้ำขังในท่อที่นักเรียนแต่ละคนใช้ปลูกข้าว จากข้อมูลที่เคยหามาพบว่าข้าวออกรวงแล้ว เหมาะกับสภาพที่ท่อมีน้ำขังอยู่ เพื่อให้ข้าวมีเมล็ดอ้วนๆ
- การทำงานร่วมกัน: นักเรียนในกลุ่มทดลองผ่าตัดหัวใจหมู การแบ่งหน้าที่ / การแสดงความคิดเห็นระหว่างทำการทดลอง / การบันทึกผลเพื่อสังเกตผลจากการทดลอง

คุณลักษณะ : นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ดูแลต้นข้าวที่ออกรวง  ดูแลระดับของน้ำ  และเก็บทำความสะอาดบริเวณทำการทดลอง ล้างอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างเรียบร้อย
1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์นี้เป็นการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 12 เกี่ยวกับสารอาหารประเภทไขมัน
  นักเรียนได้ดูภาพเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของคนเราจากยุคอดีตมาจนถึงปัจจุบัน - อนาคต
  จากนักครูได้สอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกจากที่นักเรียนได้รับชมภาพไป "นักเรียนคิดว่าสาเหตุที่ส่งผลให้คนในอนาคตอ้วน มาจากเหตุใดบ้าง?"
  พี่อุ้มให้ความคิดเห็นว่า "เพราะคนเรามีจำนวมากขึ้นแต่ก่อน มีของกินที่เป็นแ้งหรือไขมันเยอะ น้ำตาลเยอะทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง" พี่ชาร์ป "คนมีแต่กินและออกกำลังกายน้อย อาหารไม่ได้หาเองเหมือนสมัยก่อน จึงง่ายต่อผู้บริโภค"
  พี่เดียร์ "อาหารมีหลากหลาย แต่มาจาโรงงานผู้ผลิตเดียวCP ทำให้เราไม่มีเวลามากมายมาหาอาหารและประกอบอาหารเองเหมือนสมัยก่อน" ฯลฯ
  ทุกๆ ความคิดเห็นนักเรียนที่สะท้อนมา เพื่อนๆ ที่รับฟังขมวดความเข้าใจเขียนสรุปงานลงในสมุดเล่มเล็ก ในข้อมูลที่แตกต่าง
  จากนั้นแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มเท่าๆ กัน เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลทำให้เกิดโรคอ้วน - place mat
  แล้วนักเรียนได้นำเสนอข้อมูลให้คุณครูและเพื่อนๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  นักเรียนหาข้อมูลเกี่ยวกับไขมัน
  - แหล่งอาหาร(ธรรมชาติ , มนุษย์สร้างขึ้น)
  - ประโยชน์
  - การทดลอง / การตรวจสอบสารอาหาร
  - ผลกระทบ / แนวทางแก้ไข
  - การผลิต / การถนอมอาหาร / การแปรรูป / การออกแบบผลิตภัณฑ์
  แล้วนักเรียนทุกคน ได้นำข้อมูลมานำเสนอกันอย่างต่อเนื่อง ได้วามรู้ใหม่อะไรเพิ่มเติมบ้าง? เพื่อนๆ คุณครูร่วมตั้งคำถามกันอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่นักเรียนจะทำชิ้นงานเขียนสุปชาร์ตไขมันลงในกระดาษA4 ที่แจกให้

  *ข้าวในสัปดาห์นี้ เกินครึ่งข้าวในท่อปลูกเริ่มตั้งท้องแล้ว
  และนักเรียนไม่เติมน้ำลงไปในท่อแล้ว เพราะมุ้งสู่การออกรวงของข้าว

  ตอบลบ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น