เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วย Eat well live well - กินเป็นอยู่เป็น
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
มีความรู้ความเข้าใจต่ออาหาร สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยและกิน อยู่ อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถออกแบบการกินของอาหารในรูปแบบของตนเอง (นวัตกรรมและการนำไปใช้ )ได้

Week 21


เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจและสามารถสรุปและถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้
Week
Input
Process
Output
Outcome21

6 – 10
 ต.ค. 2557
โจทย์
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- ประเมินตนเอง
Key  Question
นักเรียนจะสรุป Mind Mapping(หลังเรียน)อย่างไร
เครื่องมือคิด
Show and Share
นำเสนอสิ่งที่ตนเองทำได้ดีแล้ว และสิ่งที่จะนำไปพัฒนาตนเองเพิ่มเติมในด้านต่างๆ
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- กระดาษA3 , A4
- สี ปากกา ไม้บรรทัด

จันทร์
ชง : ใช้ : ครูและนักเรียนร่วมสรุปข้อมูลอีกครั้งเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดภาคเรียนที่ 1
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
อังคาร
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะสรุป Mind Mapping(หลังเรียน)อย่างไร”
ใช้ : นักเรียนทุกคนรับกระดาษA3 เขียนสรุป  Mind Mapping(หลังเรียน) และตอบคำถามสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้คนละประมาณ 8 – 10 ข้อ
พุธ
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมทบทวนสิ่งที่ตนเองทำได้ดีแล้ว สิ่งที่จะนำไปพัฒนาเพิ่มเติมของแต่ละคน
- นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวการประเมินตนเอง
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ศุกร์
ใช้ : นักเรียนเขียนสรุปการประเมินตนเอง สิ่งที่ทำได้ดีแล้ว กับสิ่งที่จะนำไปพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมในภาคเรียนหน้า
- ครูและนักเรียนร่วมกันตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้ตลอดภาคเรียนที่ 1 ในรูปแบบ Mind Mapping และบันทึกประเมินตนเองลงในกระดาษ A4
ภาระงาน
- นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้มาตลอด 20 สัปดาห์ Mind Mapping(หลังเรียน)
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- นักเรียนและเพื่อนๆ เขียนประเมินตนเองตลอด 1 ภาคเรียน
- นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- Mind Mapping(หลังเรียน)
- เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
สรุปและถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- การวางแผนในการออกแบบ รูปแบบการนำเสนอ เพื่อถ่ายทอดข้อมูลอาหารตามประเภทต่างๆ
 - สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษาเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู
ทักษะการจัดการข้อมูล
วิเคราะห์เหตุผลและปัจจัยหลักของข้อมูลที่สำคัญสำหรับนำเสนอสารอาหารประเภทต่างๆ ตามความเข้าใจของแต่ละคน
ทักษะการรอยู่ร่วมกัน
นักเรียนแต่ละคนมีการทำงานร่วมกันในกิจกรรมการออกแบบรูปแบบการนำเสนอ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์ชิ้นงานเกี่ยวกับการสรุปองค์ความรู้(หลังเรียน)
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


ภาพกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์


การเรียนรู้ของนักเรียนในสัปดาห์สุดท้าย

_ในสัปดาห์ที่ 20 ผ่านมา ทุกคนสะสางงานที่ค้างคาเสร็จเรียบร้อย ทุกๆ วิชา จากนั้นนักเรียนทุกคนคิดวิธีการนำเสนอการแสดงแต่ละระดับที่บ้านเรียนไทย ชั้น ม.1
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธนักเรียนซ้อมการแสดง และจัดบรรยากาศบ้านเพื่อเตรียมตอนรับชั้นอื่นๆ จะเข้ามาร่วมรับชมบรรยากาศ
ถึงวันพุธช่วงบ่ายโมง นักเรียนทุกคนระดับมัธยมศึกษามาร่วมถ่ายทอดการแสดงให้กันและกันดูก่อน และแต่ละระดับชั้นแนะนำกิจกรรมของกัน
ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีช่วงเช้า นักเรียนทุกคนได้เวียนดูกิจกรรมของน้องๆ อนุบาลและระดับประถมศึกษา พอช่วงบ่ายโมง เปิดบ้าน 2 รอบ ให้น้องๆ ประถมช่วงชั้น 1 และ ช่วงชั้น 2 ดูกิจกรรม  น้องๆ ทุกคนต่างชื่นชมในบรรยากาศอันเรียบง่ายและดูเป็นกันเองระหว่างพี่ๆ น้องๆ และพี่ๆ ม.4 ที่จบไปแล้วก็ได้ร่วมเล่นดนตรีสากลให้น้องๆ ชื่นชมกัน
ในวันศุกร์เชิญชวนผู้ปกครองมาร่วมรับชมการแสดงของลูกๆ และเริ่มการแสดงจากพี่ๆ ม.3 เกี่ยวกับภูมิปัญญา , ม.2 เกี่ยวกับพันล้านชีวิต , ม.1 เกี่ยวกับอาหาร
ผู้ปกครองได้ชมบรรยากาศที่เคยเข้ามาร่วมกิจกรรมในช่วงวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 อีกด้วย
สุกท้าย ให้ผู้ปกครองแนะนำลูกๆ ในกิจกรรมของแต่ละระดับชั้น ก่อนทุกคนร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ก่อนรับลูกๆ แยกย้ายกลับ

ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

ภาพชิ้นงานนักเรียน
ตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้ / สรุปหลังเรียนPBL / ประเมินตนเอง


1 ความคิดเห็น:

 1. การเรียนรู้ของนักเรียนในสัปดาห์สุดท้าย
  _ในสัปดาห์ที่ 20 ผ่านมา ทุกคนสะสางงานที่ค้างคาเสร็จเรียบร้อย ทุกๆ วิชา จากนั้นนักเรียนทุกคนคิดวิธีการนำเสนอการแสดงแต่ละระดับที่บ้านเรียนไทย ชั้น ม.1
  ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธนักเรียนซ้อมการแสดง และจัดบรรยากาศบ้านเพื่อเตรียมตอนรับชั้นอื่นๆ จะเข้ามาร่วมรับชมบรรยากาศ
  ถึงวันพุธช่วงบ่ายโมง นักเรียนทุกคนระดับมัธยมศึกษามาร่วมถ่ายทอดการแสดงให้กันและกันดูก่อน และแต่ละระดับชั้นแนะนำกิจกรรมของกัน
  ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีช่วงเช้า นักเรียนทุกคนได้เวียนดูกิจกรรมของน้องๆ อนุบาลและระดับประถมศึกษา พอช่วงบ่ายโมง เปิดบ้าน 2 รอบ ให้น้องๆ ประถมช่วงชั้น 1 และ ช่วงชั้น 2 ดูกิจกรรม น้องๆ ทุกคนต่างชื่นชมในบรรยากาศอันเรียบง่ายและดูเป็นกันเองระหว่างพี่ๆ น้องๆ และพี่ๆ ม.4 ที่จบไปแล้วก็ได้ร่วมเล่นดนตรีสากลให้น้องๆ ชื่นชมกัน
  ในวันศุกร์เชิญชวนผู้ปกครองมาร่วมรับชมการแสดงของลูกๆ และเริ่มการแสดงจากพี่ๆ ม.3 เกี่ยวกับภูมิปัญญา , ม.2 เกี่ยวกับพันล้านชีวิต , ม.1 เกี่ยวกับอาหาร
  ผู้ปกครองได้ชมบรรยากาศที่เคยเข้ามาร่วมกิจกรรมในช่วงวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 อีกด้วย
  สุกท้าย ให้ผู้ปกครองแนะนำลูกๆ ในกิจกรรมของแต่ละระดับชั้น ก่อนทุกคนร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ก่อนรับลูกๆ แยกย้ายกลับ

  ตอบลบ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น