เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วย Eat well live well - กินเป็นอยู่เป็น
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
มีความรู้ความเข้าใจต่ออาหาร สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยและกิน อยู่ อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถออกแบบการกินของอาหารในรูปแบบของตนเอง (นวัตกรรมและการนำไปใช้ )ได้

week 15-17


เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับอาหารที่จัดอยู่ในประเภทวิตามินและเกลือแร่ ประโยชน์จากอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ที่ค่อยช่วยเป็นตัวเร่งและควบคุมปฏิกิริยาต่าง ๆ รักษาความสมดุลของกรด ด่าง และน้ำในร่างกาย ช่วยในการรับ-ส่งประสาทความรู้สึก ควบคุมการรัดหดตัวของกล้ามเนื้อ ตลอดจนช่วยในการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ
Week
Input
Process
Output
Outcome15 - 17

25  ส.ค. 2557
ถึง
12 ก.ย. 2557
โจทย์
สารอาหารวิตามินและเกลือแร่ และกระบวนการตรวจสอบสารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ กระบวนการตรวจสอบสารอาหาร

Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสารอาหารประเภทวิตามินกับเกลือแร่มีอะไรบ้าง?
-                   แหล่งอาหาร(ธรรมชาติ , มนุษย์สร้างขึ้น)
-                   ประโยชน์
-                   การทดลอง / การตรวจสอบสารอาหาร
-                   ผลกระทบ / แนวทางแก้ไข
-                   การผลิต / การถนอมอาหาร / การแปรรูป / การออกแบบผลิตภัณฑ์
- นักเรียนคิดว่าเราจะมีวิธีตรวจสอบสารอาหารประเภทวิตามินละเกลือแร่อย่างไร

เครื่องมือคิด
Brainstorm
ระดมความคิดเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่
Show and Share
- นำเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวิตามินและเกลือแร่
- นำเสนอกระบวนการตรวจสอบสารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- เกมผัก ผลไม้นานาชนิด
- ภาพประโยชน์สารอาหารวิตามินและเกลือแร่
- คอมพิวเตอร์
- อุปกรณ์ตรวจสอบสารอาหาร

week15
จันทร์
ชื่อม : ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสารอาหารที่เรียนผ่านมาแล้วสารอาหารประเภทไขมัน
ชง : ครูพานักเรียนเลนเกมเกี่ยวกับผลไม้ชวนคิด
- ครูชวนนักเรียนคุยเรื่องการรับประทานผักและผลไม้ที่ตนเองชื่นชอบ
- ครูและนักเรียนเขียนผลไม้ที่ตนเองชอบรับประทานบ่อยที่สุด
อังคาร
เชื่อม : แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละเท่าๆ กัน ครูแจกกระดาษปรู๊ฟให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนจัดหมวดหมู่รสชาติผลไม้
- ครูและเพื่อนๆ ช่วยกันคิดจัดเรียงหมวดหมู่ที่ให้รสชาติของผลไม้ ตามความเข้าใจของนักเรียน
พุธ
ใช้ : นักเรียนนำเสนอเกี่ยวกับชิ้นงานของกลุ่มตนเอง
ศุกร์
เชื่อม : ครูและเพื่อนๆ ตรวจสอบงานของเพื่อนๆ จากการดูและรับฟังขณะเพื่อนนำเสนอ

week16
จันทร์-อังคาร
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสารอาหารประเภทวิตามินกับเกลือแร่มีอะไรบ้าง?”
-                   แหล่งอาหาร(ธรรมชาติ , มนุษย์สร้างขึ้น)
-                   ประโยชน์
-                   การทดลอง / การตรวจสอบสารอาหาร
-                   ผลกระทบ / แนวทางแก้ไข
-                   การผลิต / การถนอมอาหาร / การแปรรูป / การออกแบบผลิตภัณฑ์
พุธ
เชื่อม : นักเรียนที่หาข้อมูลมาได้แต่ละหัวข้อนำมาอภิปรายถ่ายทอดความเข้าใจ ให้ครูและเพื่อนๆ ซักถาม
- ครูคอยสร้างบรรยากาศกระตุ้นด้วยคำถาม เพื่อให้นักเรียนอธิบายความเข้าใจเพิ่มเติม และเพื่อนๆ ที่รับฟังจดบันทึกเพิ่มเติมความเข้าใจในส่วนที่ตนเองหายังไม่ครบ
ศุกร์
- แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละเท่าๆ กัน ทำชาร์ตข้อมูลวิตามินและเกลือแร่

week17
จันทร์
ใช้ : อภิปรายชาร์ตความรู้เกี่ยวกับวิตามินและเกลือแร่
อังคาร
ชง : ครูชวนคุยเกี่ยวกับประโยชน์จากอาหารประเภทผักผลไม้
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าเราจะมีวิธีตรวจสอบสารอาหารประเภทวิตามินละเกลือแร่อย่างไร?”
พุธ
เชื่อม : นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่
- แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่
ศุกร์
ใช้ : นักเรียนสร้างชิ้นงานที่หลากหลาย อาทิเช่น การ์ตูนช่อง ,  fort chart , Mind mapping ฯลฯ
- นำเสนอกระบวนการวิธีการตรวจสอบสารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่
- นักเรียนและครูร่วมกันทำการทดลองตรวจสอบสารอาหารจากผลไม้
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสารอาหารที่เรียนผ่านมา
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานสารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่
- สืบค้นข้อมูลวิธีการตรวจสอบสารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่
- ทำชิ้นงานเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบสารอาหาร
- นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- ชาร์ตความรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานสารอาหารวิตามินและเกลือแร่
- สร้างชิ้นงานกระบวนการตรวจสอบสารอาหาร อาทิเช่น การ์ตูนช่อง ,  fort chart , Mind mapping ฯลฯ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับอาหารที่จัดอยู่ในประเภทวิตามินและเกลือแร่ ประโยชน์จากอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ที่ค่อยช่วยเป็นตัวเร่งและควบคุมปฏิกิริยาต่าง ๆ รักษาความสมดุลของกรด ด่าง และน้ำในร่างกาย ช่วยในการรับ-ส่งประสาทความรู้สึก ควบคุมการรัดหดตัวของกล้ามเนื้อ ตลอดจนช่วยในการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ


ทักษะ
ทักษะชีวิต
การมีส่วนร่วมในการหาข้อมูล ปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ชิ่งกันและกัน การช่วยเหลือผู้อื่น
ทักษะICT
สืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารประเภทวิตามินกับเกลือแร่
ทักษะการสื่อสาร

นำเสนอชิ้นงานเกี่ยวกับสารอาหารประเภทวิตามินกับเกลือแร่
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
นักเรียนออกแบบวิธีการถ่ายทอดชิ้นงานจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านเครื่องมือที่หลากหลายเกี่ยวกับสารอาหารประเภทวิตามินกับเกลือแร่
ทักษะการวางแผน
การวางแผนในการทำงานกลุ่มเกี่ยวกับทำชาร์ตความรู้และระดมความคิดเกี่ยวกับชิ้นงาน
ทักษะการเรียนรู้
-สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงความเข้าใจของตนเองที่หามา แลกเปลี่ยนกับข้อมูลของเพื่อนในเรื่องการตรวจสอบสารอาหาร
-สามารถวิเคราะห์ประโยชน์จากการรับประทานผักผลไม้ แล้วจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย

คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์กิจกรรมเกมผัก ผลไม้และนำเสนอวิธีการตรวจสอบสารอาหารวิตามินและเกลือแร่
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


นักเรียนได้เรียนรู้สารอาหารประเภทต่างๆ มาแล้ว 3 หมู่
ได้แก สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต นักเรียนได้ทดสอบแป้งผ่านกระบวนการต้มใบไม้, และได้ทำอาหารร่วมกัน
สารหารประเภทโปรตีน นักเรียนได้หมักเนื้อคนละครึ่งกิโลกรัม

แก่นเรื่องในการสรุปสัปดาห์ที่ 12 ของพี่เอิร์น นักเรียนชั้น ม.1
หาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสารอาหารประเภทเกลือแร่กับวิตามิน

ทักษะที่เกิดขึ้น ครูวิเคราะห์จากตัวอย่างสรุปสัปดาห์ของพี่เอิร์น
- การวิเคราะห์ข้อมูล: พี่เอิร์นและเพื่อนๆ ได้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารประเภทเกลือแร่กับวิตามินมาขมวดให้เป็นความเข้าใจของพี่เอิร์น พร้อมกับวิเคราะห์ถึงผลที่ตามมาหากขาดสารอาหารเหล่านี้

- การเก็บรวบรวมข้อมูล : พี่เอิร์นหาข้อมูลสารอาหารประเภทเกลือแร่กับวิตามินจากคอมพิวเตอร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลสารอาหารประเภทวิตามินกับเกลือแร่มาทำลงในสมุดโครงงาน เพื่อนำเสนอความเข้าใจต่อครูและเพื่อนๆ
- การนำเสนอข้อมูล : พี่เอิร์นนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่ส่งผลทำให้เกิดโรคต่างๆ หากขาดสารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ และหาวิธีการถนอมอาหารประเภทผักกับผลไม้ ไว้ให้รับประทานร่วมกันในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า
- การวางแผนการทำงาน : พี่เอิร์นและเพื่อนๆ ร่วมเรียนรู้สารอาหารประเภทเกลือแร่กับวิตามิน และจับคู่ทำงานร่วมกับพี่เหน่ง ช่วยกันออกแบบตารางข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสารอาหารดังกล่าว
- การทำงานร่วมกัน : พี่เอิร์นและพี่เหน่ง ช่วยกันหาข้อมูลเพิ่มเติมมาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล แล้วขมวดความเข้าใจสรุปลงชาร์ตตามความเข้าใจของคู่พี่เอิร์น ก่อนจะนำเสนอครูและเพื่อนๆ
- การให้เหตุผลและมีความคิดสร้างสรรค์ : พี่เอิร์นและพี่เหน่ง นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหารประเภทเกลือแร่กับวิตามิน ให้เพื่อนๆ ซักถาม พี่เอิร์นสามารถให้เหตุผลเกี่ยวกับการตอบคำถามต่างๆ พร้อมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเก็บถนอมอาหารมาทำร่วมกับรับประทานร่วมกันในอีก 2 สัปดาห์

 คุณลักษณะ : พี่เอิร์นมีความรับผิดชอบต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับหาข้อมูล นำเสนอ และออกแบบวิธีการเก็บถนอมผักไว้ 2 สัปดาห์ เพื่อนำมาประกอบอาหารรับประทานร่วมกัน

ข้าวที่ปลูก 4 เมล็ด ต้นข้าวเริ่มโดนลมพายุ ทำให้ต้นข้าวล่มหักและพี่เอิร์นต้องหาวิธีแก้ปัญหาดังกล่าว พร้อมกับปรึกษาร่วมกันเพื่อนๆ ในการรักษา

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับสารอาหารประเภทเกลือแร่กับวิตามิน


เด็กๆ เรียนรู้จากปัญหา
หลังจากที่ข้าวออกร่วงเยอะ ก็มีนกมาแอบบจิกกินข้าวที่สุกแล้ว จนเด็กๆ ต้องหาวิธีการต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้นกมากินข้าว


ออกแบบโครงร่างการดักจับนก

ส่วนข้าวสินเหล็กของเด็กๆ ในสัปดาห์ที่ 17 นี้
 PBL ม.1 : ข้าวสินเหล็กออกรวงแล้ว แต่ตอนนี้ ข้าวของเรากำลังเป็นอาหารชั้นดีสำหรับหมู่นกกาที่มาจิกกินเมล็ดข้าวและทำให้รวงข้าวร่วงหล่น 
พี่ๆจะแก้ปัญหานี้อย่างไรดี?ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น