เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วย Eat well live well - กินเป็นอยู่เป็น
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
มีความรู้ความเข้าใจต่ออาหาร สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยและกิน อยู่ อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถออกแบบการกินของอาหารในรูปแบบของตนเอง (นวัตกรรมและการนำไปใช้ )ได้

week 19-20


เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจและสามารถอธิบายได้เกี่ยวกับการสรุปองค์ความรู้ที่เรียนมาถ่ายทอดผ่านสารคดี หนังสั้น เพลง ถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
19  - 20

22 ก.ย. 2557
ถึง
3 ต.ค. 2557
โจทย์
- นำเสนอโดยสารคดี หนังสั้น เพลง
- จัดนิทรรศการอาหารสุขภาพ จัดแสดงผลิตภัณฑ์สินค้า(เปิดตลาด)

Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าจะนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนมาตลอด 18 สัปดาห์ ในรูปแบบใด
- นักเรียนจะทำอาหารอะไรบ้าง เพื่อมาเปิดตลาดจัดจำหน่ายสินค้า

เครื่องมือคิด
Brainstorm
ระดมความคิดเกี่ยวกับอาหารที่จะนำมาจำหน่ายในการเปิดตลาด
Show and Share
- นำเสนอเกี่ยวกับการสรุปชิ้นงานตลอด 18 ผ่านชิ้นงานสารคดี หนังสั้น เพลง
- นำเสนอสินค้าที่จะนำมาจัดจำหน่ายในการเปิดตลาด และการออกแบบพื้นที่จัดจำหน่าย

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- เมนูอาหารต่างๆ
- รูปแบบการเปิดตลาด
- สินค้า
week19
จันทร์-อังคาร
ชง : ครูชวนนักเรียนคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ที่นักเรียนเรียนมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าจะนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนมาตลอด 18 สัปดาห์ ในรูปแบบใด?”
เชื่อม : นักเรียนนำเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอของแต่ละคน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถามให้นักเรียนอธิบายและสอบถามเพื่อนๆ อย่างต่อเนื่อง
- นักเรียนเขียนออกแบบรูปแบบการนำเสนอของแต่ละคน ในรูปแบบ story board
พุธ-ศกร์
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนอภิปรายรูปแบบการนำเสนอความเข้าใจของตนเองในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิเช่น สารคดี, หนังสั้น, เพลง

week20
จันทร์
เชื่อม : ครูและเพื่อนๆ ร่วมกันจัดกลุ่มรูปแบบที่คล้ายกัน ให้อยู่กลุ่มเดียวกันในการนำเสนอ
- นักเรียนร่วมกลุ่มกัน ออกแบบรูปแบบในการนำเสนอเป็นงานกลุ่ม Brainstorm
- ครูช่วยแนะนำกิจกรรมตามข้อสงสัยของนักเรียน
อังคาร
ใช้ : นักเรียนถ่ายทำ / ตัดต่อคลิป
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงานของตนเองที่ทำสรุปการเรียนรู้ตลอด 18 สัปดาห์ที่ผ่านมา
พุธ
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะทำอาหารอะไรบ้าง เพื่อมาเปิดตลาดจัดจำหน่ายสินค้า?”
เชื่อม : นักเรียนเสนอสินค้าที่แต่ละคนสนใจ
- นักเรียนและครูร่วมกันจัดเตรียมอาหาร วางแผนการทำงานร่วมกัน
- ทำอาหารร่วมกัน เพื่อจัดจำหน่ายเปิดตลาด
ศุกร์
ใช้ : นักเรียนขายสินค้าประเภทอาหาร เปิดตลาดที่ร่มไผ่
- นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสารอาหารที่เรียนผ่านมา
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรุปชิ้นงานผ่านสารคดี หนังสั้น เพลง
- ช่วยกันคิดวางแผนการเปิดตลาด เพื่อจัดจำหน่ายสินค้า
- นักเรียนขายอาหารที่ร่มไผ่(เปิดตลาด)
- นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- สรุปการเรียนรู้ผ่านสารดดี หนังสั้น เพลง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
สรุปองค์ความรู้ที่เรียนมาถ่ายทอดผ่านสารคดี หนังสั้น เพลง ถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ

ทักษะ
ทักษะชีวิต
การมีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงาน เปิดตลาดจำหน่ายอาหาร
ทักษะการวางแผน
การวางแผนในการทำงานกลุ่มเกี่ยวกับการทำอาหาร
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอชิ้นงานต่างๆ ที่เรียนรู้มาตลอด 1 ภาคเรียน
ทักษะICT
ใช้คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอคลิปรายการอาหาร สารคดีเกี่ยวกับการปลูกข้าว
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
นักเรียนออกแบบวิธีการถ่ายทอดชิ้นงานตลอดการเรียนรู้ 18 สัปดาห์ ที่ผ่านมาด้วยความคิดสร้างสรรค์
ทักษะการเรียนรู้

สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงความเข้าใจของตนเองที่หามา แลกเปลี่ยนกับข้อมูลของเพื่อนในเรื่องการทำอาหาร

คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์กิจกรรมออกแบบพื้นที่จัดจำหน่ายอาหารบริเวณร่มไผ่
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้

ในก่อนเปิดบ้าน 3 สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนรู้นักเรียน 
หลังจากที่เรียนการเลือกซื้อสิ้นค้า และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนั้น นักเรียนได้เรียนPBL ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิชาทักษะอนาค ICT นักเรียนทำงานกลุ่มและงานเดียว
งานกลุ่ม : สร้างสรรค์คลิปนำเสนอ รายการอาหารคลิปตลาดสดลำปลายมาศ ไม่เกิน 3 นาที
งานเดี่ยว : สร้างสรรค์งานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เชื่อมโยงกับวิชาที่เรียน ไม่เกิน 2 นาที 
  ติดตามได้ที่ http://www.youtube.com/channel/UCw2XNuQSYVMnwtxdWkvgeaQ

นักเรียนได้สร้างสรรค์จากผลงานของพวกเขาเอง ทักษะต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับงานนั้นคือ การวางแผนร่วมกัน การแก้ปัญหา ระดมความคิดก่อนผลิตผลงานนั้นๆ  
ครูจะคอยแนะนำและติดตามผล เห็นความงอกงาม(นำสิ่งที่สะท้อนออกมาเรียนรู้ ประเมินตามสภาพจริงได้)
ก่อนจะถึงสัปดาห์สุดท้าย นักเรียนได้ร่วมกันคิดการแสดงให้แต่ละระดับชั้นได้ร่วมรับชม ชั้นละประมาณ 30 นาที
นักเรียนชั้น ม.1 แสดงละครเกี่ยวกับอาหาร 
ตอนแรกคิดการแสดงร้องเพลง มีท้าทางประกอบแล้วจบ ส่วนผู้หญิงออกแนวแสดงละคร ทั้งสองกลุ่มนำการแสดงมาคละกัน เพื่อรวมเป็น 1 ชุดการแสดง แต่แล้วทุกคนต่างมีความคิดเห็นออก 2 แบบ  คือ ร้องเพลง และแสดงท้าทางประกอบ พี่ๆ ทุกคนเลยนำทั้งสองมาแสดงออกมาอย่างดี
ก่อนนำเสนอทุกๆ ระดับชั้นมารับชม และซ้อมต่อในสัปดาห์ที่ 21
 เปิดบ้านภาพชิ้นงานของนักเรียน  
ซ้อมการแสดง / ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ / สร้างคลิปนำเสนอ
1 ความคิดเห็น:

 1. ในก่อนเปิดบ้าน 3 สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนรู้นักเรียน
  หลังจากที่เรียนการเลือกซื้อสิ้นค้า และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนั้น นักเรียนได้เรียนPBL ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิชาทักษะอนาค ICT นักเรียนทำงานกลุ่มและงานเดียว
  งานกลุ่ม : สร้างสรรค์คลิปนำเสนอ รายการอาหารคลิปตลาดสดลำปลายมาศ ไม่เกิน 3 นาที
  งานเดี่ยว : สร้างสรรค์งานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เชื่อมโยงกับวิชาที่เรียน ไม่เกิน 2 นาที
  ติดตามได้ที่ http://www.youtube.com/channel/UCw2XNuQSYVMnwtxdWkvgeaQ

  นักเรียนได้สร้างสรรค์จากผลงานของพวกเขาเอง ทักษะต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับงานนั้นคือ การวางแผนร่วมกัน การแก้ปัญหา ระดมความคิดก่อนผลิตผลงานนั้นๆ
  ครูจะคอยแนะนำและติดตามผล เห็นความงอกงาม(นำสิ่งที่สะท้อนออกมาเรียนรู้ ประเมินตามสภาพจริงได้)

  ก่อนจะถึงสัปดาห์สุดท้าย นักเรียนได้ร่วมกันคิดการแสดงให้แต่ละระดับชั้นได้ร่วมรับชม ชั้นละประมาณ 30 นาที
  นักเรียนชั้น ม.1 แสดงละครเกี่ยวกับอาหาร
  ตอนแรกคิดการแสดงร้องเพลง มีท้าทางประกอบแล้วจบ ส่วนผู้หญิงออกแนวแสดงละคร ทั้งสองกลุ่มนำการแสดงมาคละกัน เพื่อรวมเป็น 1 ชุดการแสดง แต่แล้วทุกคนต่างมีความคิดเห็นออก 2 แบบ คือ ร้องเพลง และแสดงท้าทางประกอบ พี่ๆ ทุกคนเลยนำทั้งสองมาแสดงออกมาอย่างดี
  ก่อนนำเสนอทุกๆ ระดับชั้นมารับชม และซ้อมต่อในสัปดาห์ที่ 21
  เปิดบ้าน

  ตอบลบ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น